هوررررررررررررررا!!!!!!!ترچمه شده!!!!!!!!!!

از دو لینک پایین می تونید دانلود کنیدش.

دانلــود پارت اول

دانلــود پارت دومصفحه قبل 1 صفحه بعد

پيچک